Skip to content

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pragnie poinformować, że Gmina Krzeszowice pozyskała środki finansowe w wysokości 134 167 zł na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2020.

 

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Ważne: usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.

Co szczególnie istotne: korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

 

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające wymogi ministerialne, tj:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Zgodnie z zapisami Programu koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta nie może przekroczyć kwoty 30 zł brutto. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) pokrywane będą ze środków przyznanych w ramach Programu z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Uwaga: zapisy programu umożliwiają uczestnikowi dokonanie samodzielnego wyboru asystenta osoby niepełnosprawnej (pod warunkiem, iż będzie on spełniał ww. wymogi)

 

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej: do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybranych przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, rehabilitacja, instytucje, placówki kulturalne  i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00. Maksymalna liczba godzin usług asystenta na 1 uczestnika Programu to 30 godzin miesięcznie.

 

Realizacja Programu rozpocznie się od stycznia 2020, osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej muszą złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (w załączniku). Na jej podstawie GOPS może przyznać usługę asystenta.

Ważne: usługa asystenta będzie przyznawana w miarę otrzymanych przez Gminę środków finansowych.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane zarówno udziałem w Programie, jak i świadczeniem w nim usług, o zgłaszanie się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, w godzinach pracy Ośrodka, szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 12 258 30 80

KARTA ZGŁOSZENIA