Skip to content

PROGRAM  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

finansowanie-gops-8094

Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:
Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej
Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez Gminę Krzeszowice na podstawie przyjętego  programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.


Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3168,00zł).

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:
1) posiłek
2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych

Niezbędne dokumenty:
ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego)
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy
w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

finansowanie-gops-8094

Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Program ma zapewniać:
możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta miedzy innymi przy:
wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
wykonywaniu codziennych czynności,
załatwianiu spraw urzędowych,
nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, natomiast limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Sposób zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:
osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu oraz załączenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnioski należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Krakowska 11
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać po numerem telefonu: 12 258 30 80
Pliki do pobrania:

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

finansowanie-gops-8094

Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.


Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zwany dalej „Programem”, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zaplanowane zadania do realizacji w ramach Programu: wsparcie członków  rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:
zapoznanie się z Programem ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
wypełnienie  Karty zgłoszenia do Programu.
klauzuli  informacyjnej.
karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

Wypełnione dokumenty prosimy złożyć w siedzibie GOPS, ul. Krakowska 11.
Szczegółowych informacji na temat Programu udziela: Pani Anna Rusin tel. 12 258 30 80

Ważne:
1.Uczestnik/-czka Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności  za usługę przyznaną w ramach Programu.
2.  W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pliki do pobrania:

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

finansowanie-gops-8094

Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.
w związku z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19 – kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – do końca 2021 roku. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior, natomiast pomoc w formie usług np. w sprawach urzędowych, usługa zrobienia i dostarczenia zakupów pod wskazany adres – są nieodpłatne.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu zachęca Seniorów – mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ do korzystania ze wsparcia w ramach programu „Wspieraj Seniora”. Pomoc przeznaczona jest dla Seniorów w wieku 70 lat i więcej, w szczególności zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa i inne). Do pomocy zostają zakwalifikowane osoby zarówno zgłaszające się przez ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11, która działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 08.00 do 22.00, jak również bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu pod nr tel. 18 26 11 700 w godzinach pracy od 8.00 do 15.30.