Skip to content

Zapoznaj się z treścią klauzuli przed przejściem dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: Administratorem Państwa danych jest Burmistrz reprezentujący Gminę Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, tel.: 12 252-08-00, 12 252-08-01, e-mail: sekretariat@um.krzeszowice.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: adam.zieminski@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i wydania Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – zwanej dalej Ustawą. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, a następnie dane osobowe zostaną usunięte. W przypadku informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna, a następnie dane również zostaną usunięte. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim semper dapibus. Proin ut luctus nulla. Pellentesque eget ipsum a tellus placerat aliquam. Duis imperdiet aliquet nunc eget tempus. Vivamus mattis mauris at lorem viverra, a tincidunt turpis interdum. Phasellus at metus sed metus tristique fringilla. Integer at felis odioLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim semper dapibus. Proin ut luctus nulla. Pellentesque eget ipsum a tellus placerat aliquam. Duis imperdiet aliquet nunc eget tempus. Vivamus mattis mauris at lorem viverra, a tincidunt turpis