Skip to content

DODATEK OSŁONOWY 2024

 

Od 
stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku
osłonowego. W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie
dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej.


Wnioski
o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul.
Krakowska 11 pokój 3, lub elektronicznie (ePUAP, profil
zaufany) po opatrzeniu podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnieniu
profilem zaufanym.

Dodatek
osłonowy przysługuje:

 1. osobie
  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość
  przeciętnego miesięcznego dochodu 
  nie
  przekracza kwoty 2100 zł,

 2. osobie
  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość
  przeciętnego miesięcznego dochodu 
  nie
  przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia
dochodu nie uwzględnia się tzw. trzynastej i czternastej
emerytury.

W sytuacji
gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek
będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie
z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym
limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek
osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80
  zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 343,20
  zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3
  osób,

 • 486,20
  zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5
  osób,

 • 657,80
  zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co
  najmniej 6 osób,

Przepisy
przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący
osobom opalającym domy węglem pod warunkiem dokonania odpowiedniego
zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 • 286,00
  zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 429,00
  zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3
  osób

 • 607,75
  zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5
  osób

 • 822,25
  zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co
  najmniej 6 osób

Kto
wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Gospodarstwo
domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca
i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo 
osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące
(gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia
w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

Pozytywne
rozstrzygnięcia maja formę informacji, która zostanie przekazana
na wskazany we wniosku adres e-mail. W przypadku, braku adresu
e-mail, rozstrzygnięcie należy odebrać w siedzibie GOPS
Krzeszowice. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od 
odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Odmowa
przyznania dodatku wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Dodatek
osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia
2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany
jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski
o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia
2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia
się bez rozpoznania.

Uwaga:
Resort
Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał
w 2024 r.  Wzór ten zostanie w najbliższym czasie
wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
– jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych.