Skip to content

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

GOPS w Krzeszowicach uprzejmie informuje o pozyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Solidarnościowego w kwocie 132 000 zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnopsrawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn. zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

GOPS Krzeszowice będzie realizował wsparcie w następujących formach:

świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 11 osób w wymiarze 240,00 godzin

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, mogą świadczyć wyłącznie:

1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub

 2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.