Skip to content

GORĄCY POSIŁEK

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Pomoc w postaci gorącego posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego (tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł na osobę w rodzinie)

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
•    dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
•    uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
•    osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, lub niepełnosprawnym.