Skip to content

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopskrzeszowice.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

Ul. Krakowska 11

32-065 Krzeszowice

sekretariat@gopskrzeszowice.pl

tel. 12/258-30-80

Data publikacji strony internetowej 2018-03-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony
z standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i przeprowadzonej samooceny przez upoważnionego pracownika GOPS w Krzeszowicach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Standera-Kot

e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12/258-30-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępnośc

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego  sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach znajduje się w piętrowym budynku, jednakże obsługa świadczeń i pomocy środowiskowej znajduje się na parterze budynku. Jedno w dwóch wejść (od strony ulicy) jest dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez zamontowaną w klatce schodowej platformę dla wózków. Przed wejściem do budynku od strony ulicy znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na tyłach budynku znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy.

Wewnątrz budynku zamontowano również oznakowania tyflograficzne z planem budynku. Schody w budynku oznaczono kontrastową taśmą. W pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi stron dostępna jest również pętla indukcyjna przeznaczona dla osób niedosłyszących.

W budynku znajduje się również toaleta, która jest dostosowana do osób poruszających się na wózku.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do budynku GOPS można wejść z psem przewodnikiem.