Skip to content

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OdNowa dla Ciebie” NA ROK 2022 

Rusza rekrutacja uczestników do Projektu „Odnowa dla Ciebie” realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja ma charakter otwarty.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która złoży w terminie do 30 czerwca  2022r. wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Formularz należy złożyć Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka lub drogą korespondencyjną na adres: GOPS Krzeszowice, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice lub mailową na adres: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Projekt „OdNowa dla Ciebie” to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową uczestników zamieszkujących     w gminie Krzeszowice

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Gminy Krzeszowice, które spełniają co najmniej jedno z wymienionych kryteriów: 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,

osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 „OdNowa dla Ciebie” 

NA ROK 2022 

Rusza rekrutacja uczestników do Projektu „Odnowa dla Ciebie” realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej    w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja ma charakter otwarty.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która złoży w terminie do 30 czerwca  2022r. wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Formularz należy złożyć Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka lub drogą korespondencyjną na adres: GOPS Krzeszowice, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice lub mailową na adres: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Projekt „OdNowa dla Ciebie” to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową uczestników zamieszkujących      w gminie Krzeszowice

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Gminy Krzeszowice, które spełniają co najmniej jedno z wymienionych kryteriów: 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,

osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OdNowa dla Ciebie” NA ROK 2021 - do 25 października 2021r.

Rusza rekrutacja uczestników do Projektu „Odnowa dla Ciebie” realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej             w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja ma charakter otwarty.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która złoży w terminie do                       25 października  2021r. wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Formularz należy złożyć Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka lub drogą korespondencyjną na adres: GOPS Krzeszowice, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice lub mailową na adres: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Projekt „OdNowa dla Ciebie” to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową uczestników zamieszkujących w gminie Krzeszowice

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Gminy Krzeszowice, które spełniają co najmniej jedno z wymienionych kryteriów: 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,

osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OdNowa dla Ciebie” NA ROK 2021 - do 15 lutego 2021r.

Rusza rekrutacja uczestników do Projektu „Odnowa dla Ciebie” realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja ma charakter otwarty.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która złoży w terminie. do 15 lutego 2021r. wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Formularz należy złożyć Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Ośrodka 7.30 – 15.30, lub drogą korespondencyjną na adres: GOPS Krzeszowice, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice lub mailową na adres: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Projekt „OdNowa dla Ciebie” to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową uczestników zamieszkujących w gminie Krzeszowice

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie Gminy Krzeszowice, które spełniają co najmniej jedno z wymienionych kryteriów: 

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,

osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

Projekt "Odnowa dla Ciebie"

Projekt „Odnowa dla Ciebie” realizowanego w ramach działania 9.1.1 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest wspólnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. Projekt „OdNowa dla Ciebie” to projekt mający na względzie przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną i zawodową jego uczestników. Zapraszamy do udziału w projekcie który jest bezpłatny. Zaplanowano, iż wsparciem zostanie objętych 88 osób od stycznia 2021 roku do września 2023 roku. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają niżej wymienione kryteria:

• osoby zamieszkałe na terenie gminy Krzeszowice,

• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

• osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność,

• osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

• osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,

• osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak min. :

– uczestnictwo w Klubie integracji Społecznej,

– Indywidualne poradnictwo psychologiczne,

– Indywidualne treningi psychologiczne,

– Warsztaty kompetencji społecznych,

– Warsztaty kompetencji społecznych,

– Indywidualne doradztwo zawodowe,

– Indywidualne pośrednictwo pracy,

– Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania pracy,

– Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

– Staże i praktyki zawodowe itp.

Wartość projektu: 1 037 500,00zł dofinansowanie z UE: 878 550,00zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.