Skip to content

JAK UZYSKAĆ?

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

 

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

– pisemnej złożonej w GOPS lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach 

– telefonicznej pod numerem (12) 258 30 80 lub

– ustnej złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.


W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoznaczny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:

– dowodu tożsamości,

– zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

– decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.

– orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich

– orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

– zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych

– zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej

– decyzji z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną

– dokumentu potwierdzającego aktywność zawodową

– oświadczenie o stanie majątkowym

– dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energie gaz, czynsz itp.)


W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuację Wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.

KOMU PRYSŁUGUJE?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

– Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;


Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

– ubóstwa;

– sieroctwa;

– bezdomności;

– bezrobocia;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

– trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

– alkoholizmu lub narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

– klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: 
osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 634 zł.
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 514 zł.
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2 – 15

Pomoc Społeczna