Skip to content

Zapoznaj się z treścią klauzuli przed przejściem dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, adres: ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice, telefon kontaktowy: 12 258 30 80, adres e -mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: adam.ziemiski@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zwanej dalej Ustawą. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki tj. 10 lat. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym w profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawaLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim semper dapibus. Proin ut luctus nulla. Pellentesque eget ipsum a tellus placerat aliquam. Duis imperdiet aliquet nunc eget tempus. Vivamus mattis mauris at lorem viverra, a tincidunt turpis interdum. Phasellus at metus sed metus tristique fringilla. Integer at felis odioLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim semper dapibus. Proin ut luctus nulla. Pellentesque eget ipsum a tellus placerat aliquam. Duis imperdiet aliquet nunc eget tempus. Vivamus mattis mauris at lorem viverra, a tincidunt turpis