Skip to content

Zapoznaj się z treścią klauzuli przed przejściem dalej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, adres: ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice, telefon kontaktowy: 12 258 30 80, adres e -mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: adam.ziemiski@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Administratora programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a* ww. Rozporządzenia). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim semper dapibus. Proin ut luctus nulla. Pellentesque eget ipsum a tellus placerat aliquam. Duis imperdiet aliquet nunc eget tempus. Vivamus mattis mauris at lorem viverra, a tincidunt turpis interdum. Phasellus at metus sed metus tristique fringilla. Integer at felis odioLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent dignissim semper dapibus. Proin ut luctus nulla. Pellentesque eget ipsum a tellus placerat aliquam. Duis imperdiet aliquet nunc eget tempus. Vivamus mattis mauris at lorem viverra, a tincidunt turpis