Skip to content

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

dofinansowanie-gops1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

DOFINANSOWANIE

948 906 zł

całkowita wartość

948 906 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pragnie poinformować, że Gmina Krzeszowice pozyskała środki finansowe w wysokości 948 906 zł na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Ważne: usługi asystenckie nie mogą być świadczone w rodzinach korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.

Co szczególnie istotne: korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne.

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługę asystenta będą mogły wykonywać wyłącznie osoby spełniające wymogi ministerialne, tj.:

– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

– osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

– osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Zgodnie z zapisami Programu koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) pokrywane będą ze środków przyznanych w ramach Programu z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Uwaga: zapisy programu umożliwiają uczestnikowi dokonanie samodzielnego wyboru asystenta osoby niepełnosprawnej (pod warunkiem, iż będzie on spełniał ww. wymogi)

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zależny jest od karty czynności wypełnionej przez Uczestnika Programu lub opiekuna prawnego: do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, rehabilitacja, instytucje, placówki kulturalne  i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu), a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00. Maksymalna liczba godzin usług asystenta na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b)dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Realizacja Programu rozpocznie się od lutego 2022, osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej muszą złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (w załączniku). Na jej podstawie GOPS może przyznać usługę asystenta.

 Ważne: usługa asystenta będzie przyznawana w miarę otrzymanych przez Gminę środków finansowych.

Zapraszamy osoby zainteresowane zarówno udziałem w Programie, jak i świadczeniem w nim usług, o zgłaszanie się bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Krakowska 11, w godzinach pracy Ośrodka, szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 12 258 30 80