Skip to content

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pragnie poinformować, że Gmina Krzeszowice pozyskała środki finansowe w wysokości 703 342,36 zł na realizację programu ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024.

Program adresowany jest do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika spełniające wymogi ministerialne, tj.:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej ), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zgodnie z zapisami Programu koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta nie może przekroczyć kwoty 50 zł brutto. Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) pokrywane będą ze środków przyznanych w ramach Programu z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zależny jest od karty czynności wypełnionej przez Uczestnika Programu lub opiekuna prawnego: do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie/dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (np. dom, praca, rehabilitacja, instytucje, placówki kulturalne  i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu), a także pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu,  maksymalnie 12 godzin na dobę w godz. Maksymalna liczba godzin usług asystenta na 1 uczestnika Programu w roku 2024r wynosi nie więcej niż:

– 408 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 380 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 320 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

– 300 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b)dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Realizacja Programu w tut Ośrodku rozpoczęła się od 12 lutego 2024r.