Skip to content

Dodatek dla gospodarstw domowych

W dniu 20 września br. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

Na mocy tej ustawy, można uzyskać tzw. dodatek dla gospodarstw domowych, który przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

    1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

    2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

  1. kocioł olejowy,

jeśli źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dotyczy wyłącznie nowouruchomionych źródeł – czyli jeśli ktoś dopisał źródło lub nie złożył deklaracji przed 11 sierpnia – dodatek nie przysługuje))

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw – otrzyma go tylko jedno gospodarstwo – to, które złoży wniosek jako pierwsze! Pozostałe wnioski spod tego samego adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego – oznacza to, że na jeden adres przysługuje tylko jedna forma dodatku (w zależności od wskazanego głównego źródła ogrzewania)

Uwaga – dodatek przysługuje wyłącznie, jeśli w danym budynku, pod wskazanym adresem faktycznie prowadzone jest gospodarstwo domowe, tzn. osoby wskazane we wniosku tam zamieszkują!

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w siedzibie GOPS – ul. Krakowska 11 lub przez EPUAP (wówczas należy zeskanować i podpisać wniosek podpisem elektronicznym!

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek elektroniczny o dodatek dla gospodarstw domowych można wysłać w ePUAP jako załącznik w formacie WORD albo PDF w trybie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego„. Nie ma bowiem osobnego formularza wniosku o dodatek węglowy dla systemu ePUAP, który można byłoby wypełnić po zalogowaniu się do niego.