Skip to content

Zapytanie ofertowe – usługi rehabilitacyjne

SA-P.26-2-5/2022 Krzeszowice, 16.05.2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice

zaprasza do składania ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie rehabilitacyjnych , specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Krzeszowice, dla osoby małoletniej z porażeniem mózgowym czterokończynowym., w wieku 12 lat, 2 razy w tygodniu przez 1godzinę ( 1x 60 min.).

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie trwania realizacji zamówienia liczba godzin świadczenia usługi może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami oferenta ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia wyżej wymienionych usług opiekuńczych. Do czasu świadczenia usług opiekuńczych wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności, nie wlicza się natomiast w szczególności czasu dojazdu oferenta do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze, ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

2.Miejsce wykonania usługi:

Miejscem wykonania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego.

3.Okres realizacji:

maj – grudzień 2022

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Terminy mające wpływ na realizację zamówienia:

Data wystawienia i doręczenia rachunku/faktury za miesięczną realizację zamówienia, – do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym jest realizowane zamówienie, wraz z uzupełnioną kartą czasu pracy, opatrzoną podpisem osoby u której świadczone są usługi/opiekuna prawnego. Termin zapłaty za otrzymany rachunek/fakturę – 14 dni od daty wpływu rachunku/faktury.

6.Wymagania wobec wykonawcy:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu rehabilitanta – specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej.

7. Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów:

  1. Zamawiający stosuje przy wyborze oferty kryterium najniższej ceny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

  2. Zamawiający zawrze z wybranym przez siebie Wykonawcą umowę cywilnoprawną na realizację zamówienia.

  3. Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta z oferentem, który przedłożył ofertę o najniższej cenie, a jednocześnie posiada wymagane do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych kwalifikacje, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji ceny.

  4. W toku badania oceny Zamawiający może zażądać udzielenia przez oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Oferent zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje.

  5. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość zawarcia umowy z Wykonawca na okres próbny, lub krótszy niż wskazany w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość rozwiązania umowy, przed upływem terminu określonego w niniejszym zapytaniu.

8. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aneta Solarz – Dyrektor Ośrodka

10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

11. Miejsce i termin złożenia oferty: elektronicznie na adres: sekretariat@gopskrzeszowice.pl lub osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice do dn. 27 maja 2022 br., godz. 14.00

Załączniki:

  1. Oferta

  2. Oświadczenie

Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice. Przekazywane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO- wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: inspektor@cbi24.pl

Załącznik do zapytania ofertowego

OFERTA

imię i nazwisko/nazwa wykonawcy: ………….…………………………………..…………..……….………………………..

miejsce zamieszkania/siedziba wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………

PESEL:

………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………………………………………

Regon: ………………………………………………………………………………………………

nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………

Przedmiotem wyceny jest podanie ceny netto i brutto jednej godziny zegarowej (60 minut) specjalistycznej usługi opiekuńczej rehabilitacyjnej zgodnego z warunkami zawartymi w zapytaniu.

Nazwa oferenta

Cena netto jednej godziny

Cena brutto jednej godziny

   

Ceny jednostkowe brutto i netto powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi/zamówienia.

Oświadczam, iż akceptuję ramowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone w zapytaniu cenowym.

Jednocześnie akceptuję, że podczas sporządzenia i ogłoszenia wyników postępowania ofertowego zostaną podane do publicznej wiadomości następujące dane każdego z oferentów: imię i nazwisko/nazwa oraz miejsce zamieszkania/siedziba.

………………………………….. ..……………………………………

(miejscowość i data) (podpis Wykonawcy)

Załącznik do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Krakowska 11, 32-065 Krzeszowice

Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki udziału określone zapytaniu cenowym z dnia 16 maja.2022 r., którego przedmiot stanowi świadczenie rehabilitacyjnych specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscowości Krzeszowice, dla osoby małoletniej z porażeniem mózgowym, w wieku 12 lat, 2 razy w tygodniu przez 1 godzinę ( 60 min.).

…………………………………………………

Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy