Skip to content

RZĄDOWY DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach można składać wnioski o dodatek osłonowy przysługujący na podstawie obowiązującej od 4 stycznia 2022 roku ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. ustawy o dodatku osłonowym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1)

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

O dodatek mogą ubiegać się osoby prowadzące gospodarstwa domowe: jednoosobowe (samotnie zamieszkujące i gospodarujące) oraz wieloosobowe ( osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł,
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
  • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Informacje dodatkowe

Do wniosku nie trzeba przedstawiać zaświadczeń o rocznych dochodach podlegających opodatkowaniu, ponieważ te informacje zostaną pozyskane poprzez system teleinformatyczny. Należy natomiast (w treści wniosku oraz oświadczeń dołączonych do wniosku)  poinformować o dochodach niepodlegających opodatkowaniu ( źródle tych dochodów oraz ich wysokości) oraz o wielkości gospodarstwa rolnego (ha  przeliczeniowe). Informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są oświadczeniem wnioskodawcy składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przekazana na wskazany adres poczty elektronicznej. Jeśli  nie został wskazany adres poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku należy odebrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Krakowska 11 .W przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego wydana zostanie decyzja administracyjna.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r., dodatek osłonowy wypłacany zostanie jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wypłata dodatku osłonowego odbędzie się przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku. W przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, wypłata dodatku nastąpi w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Krakowska 11 .

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek osłonowy. Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu.

Krok 1 Wypełnij dokładnie  wraz załącznikami i podpisz.

Krok 2  Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.

Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).

Krok 4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.

Krok 4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu(serwis zewnętrzny)

Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.

Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.