Skip to content
Zarządzenie Nr 335/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, poprzez realizację zadania: „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego, w formie opiekuńczej dla 30 dzieci z Gminy Krzeszowice w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na terenie Gminy Krzeszowice”