Skip to content
ZARZĄDZENIE NR 154 /2021 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: pn. „Aktywizacja społeczna uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod tytułem „OdNowa dla Ciebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.