Skip to content
ZARZĄDZENIE NR 116/2021 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 14.05.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod tytułem „OdNowa dla Ciebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.