Skip to content
ZARZĄDZENIE NR 113/2021BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICEz dnia 14.05.2021r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społecznauczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wKrzeszowicach pod tytułem „OdNowa dla Ciebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.