Skip to content

PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: program wieloletni „Senior+”

Krótki opis

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2018

20 000 zł

25 000 zł

2019

36 000 zł

90 000 zł

2020

28 800 zł

72 000 zł

2021

35 244 zł

79 200 zł

Nazwa zadania publicznego: zadanie własne polegające na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Krótki opis

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2020

134 167 zł

134 167 zł

2021

276 279 zł

276 279 zł

Nazwa zadania publicznego : Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: „Opieka wytchnieniowa”

Krótki opis

Program „Opieka wytchnieniowa” – kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2020

18 480 zł

20 496 zł

2021

9 000 zł

9 000 zł

Nazwa zadania publicznego: Realizacja zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”  ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Krótki opis

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2016

138 390 zł

206 943,37 zł

2017

106 140 zł

161 210 zł

2018

117 326 zł

179 990 zł

 

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole”

 

Krótki opis

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2019

143 370 zł

179 557,85 zł

2020

161 610 zł

201 401,30 zł

2021

121 684 zł

178 134 zł

 

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu:  program Asystent Rodziny

Krótki opis

Cel programu: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenia dostępu do usług asystenta rodziny w gminach oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2018

58 624 zł

101 394,99 zł

2019

50 443 zł

107 528,54 zł

 

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: program „Wspieraj Seniora”

Krótki opis

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2020

91 401 zł

113 757,22 zł

2021

106 851,45 zł

106 851,45 zł

Realizacja zadania finansowana w 2020 r. była ze Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a w 2021 r. środki na realizację Programu pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

 

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: tworzenie nowych Środowiskowych Domów Samopomocy i dofinansowanie istniejących

Krótki opis

Prowadzenie Środowiskowego domu Pomocy Społecznej – zadanie ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspakajaniu ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz dążeniu do usamodzielnienia się uczestników ŚDS dzięki postępowaniu wspierająco – aktywizującemu, poprawy ich życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2016

486 912 zł

486 912 zł

2017

485 390,40 zł

485 390,40 zł

2018

577 844,20 zł

577 844,20 zł

2019

679 269 zł

679 269 zł

2020

702 902,04 zł

702 902,04 zł

2021

545 914 zł

545 914 zł

 

 

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Krótki opis

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

Całkowity koszt zadania

2021

81 363 zł

111 910 zł

Nazwa zadania publicznego: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

 

 

 

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu: dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Krótki opis

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej

 

Okres realizacji

 

Wartość dofinansowania

 

2016

106 154 zł

2017

96 281 zł

2018

140 040 zł

2019

153 662 zł

2020

160 315 zł

2021

160 439 zł

Nazwa zadania publicznego: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej

 

 

                      

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zasiłku celowego  na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w m. Siedlec. Zadanie jest dofinansowane w formie dotacji celowej Wojewody Małopolskiego w wysokości 20 000zł w ramach budżetu – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Celem dotacji jest wsparcie samorządu w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 poprzez dofinansowanie wypłaty zasiłku celowego osobie, która straciła dom w wyniku pożaru. Całkowity koszt zdania wynosił  25 000zł, w tym gmina Krzeszowice wniosła kwotę 5000zł, natomiast kwota 20 000zł została dofinansowana ze środków budżetu państwa.