Skip to content

DOBRY START – NABÓR WNIOSKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje , że od 1 lipca 2020 można składać drogą elektroniczną wnioski na DOBRY START (300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka w wieku szkolnym od 7 roku życia do 20 roku życia (w przypadku niepełnosprawności do 24 roku życia) , które uczy  się w szkole (podstawowej, ponadpodstawowej, szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczy, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym). Wnioski w formie „papierowej” będą przyjmowane w siedzibie GOPS od 1 sierpnia 2020 (druki będą dostępne w siedzibie GOPS po 20 lipca br.).

 

Nadmienia się, że ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START oraz jego wypłata następują na wniosek matki, lub ojca, lub opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, albo osoby uczącej się – osoby pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądu lub ugody sądowej prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą.

Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy w Krzeszowicach ze względu na miejsce zamieszkania (a nie wyłącznie zameldowania) na terenie gminy Krzeszowice..

Informacja o przyznaniu świadczenia tzw. 300 + zostanie przesłana wnioskodawcy  na wskazany adres poczty elektronicznej. a w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej , informację należy odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka..

Wnioski można składać do 30 listopada 2020; po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Ustalenie i wypłata wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2020 następuje nie później niż do dnia 30 września 2020 r.

.

W przypadku zbiegu prawa rodziców , opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych do świadczenia DOBRY START, świadczenie wypłaca się temu, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów  faktycznych dziecka, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. W sprawach wątpliwych, kiedy dwoje rodziców złoży wniosek ,ustala się osobę sprawującą opiekę nad dzieckiem  w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.

Z uwagi na trwający stan epidemii zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną oraz zakładania rachunków bankowych.