Skip to content

STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

OGŁOSZENIE