Skip to content

KOMU PRZYSŁUGUJE ?

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

– Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

– Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

– Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;

Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

– ubóstwa;

– sieroctwa;

– bezdomności;

– bezrobocia;

– niepełnosprawności;

– długotrwałej lub ciężkiej choroby;

– przemocy w rodzinie;

– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

– braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

– trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

– alkoholizmu lub narkomanii;

– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

– klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje: 
osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 634 zł.
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 514 zł.
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej w punkcie 2 – 15