Skip to content
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W POSTACI ZASIŁKU CELOWEGO NA ZAKUP ŻYWNOŚCI

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W POSTACI ZASIŁKU CELOWEGO NA ZAKUP ŻYWNOŚCI

 

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postacie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin – przysługuje na podstawie wieloletniego  lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy Krzeszowice w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie (tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł na osobę w rodzinie).