Skip to content
Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022 r.

Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022 r.

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej- Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022 r.

Celem, realizowanego zadania jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

Ogłoszenie wraz z szczegółowymi warunkami zadania oraz Programem Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 dostępny jest pod poniższym linkiem: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,2070258,zarzadzenie-nr-952022-burmistrza-gminy-krzeszowice-z-dnia-3-marca-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-otwart.html