Skip to content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www.gopskrzeszowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

Ul. Kościuszki 43

32-065 Krzeszowice

sekretariat@gopskrzeszowice.pl

tel. 12/258-30-80

Data publikacji strony internetowej 2018-03-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-25

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • Podwyższony kontrast (możliwość przełączenia koloru tła)
  • Możliwość powiększenia tekstu na stronie,
  • Tryb nocny

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony
z standardami WCAG oraz narzędzi sprawdzających treść i przeprowadzonej samooceny przez upoważnionego pracownika GOPS w Krzeszowicach.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Standera-Kot

e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12/258-30-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu
7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego  sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach znajduje się
w parterowym budynku. Jedno w dwóch wejść jest dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim (brak stopni).

Toaleta jest klientów nie jest dostosowana do osób poruszających się na wózku.

Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy na którym mogą również parkować osoby niepełnosprawne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila  oraz oznaczeń kontrastowych  lub druku powiększonym  dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Do GOPS można wejść
z psem przewodnikiem.