Skip to content

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – 500+

 DO 30 CZERWCA 2019 r.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego – 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

– matce albo ojcu dziecka,

– opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

– opiekunowi prawnemu dziecka

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

– na pierwsze dziecko – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł lub kwoty 1 200 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne)

Podstawą ustalenia sytuacji dochodowej rodziny w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 01.10.2018r. do 30.09.2019 r. ) jest rok 2017.

– na drugie i kolejne dziecko – niezależnie od dochodów

UWAGA!

W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego przyznanego na pierwsze dziecko (tj. na podstawie ustawowego kryterium dochodowego) należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zmiana miejsca zamieszkania). Niepoinformowanie o wszystkich zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

– drugie z rodziców dziecka nie żyje;

– ojciec dziecka jest nieznany;

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

– sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

– dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

– ustalenie prawa oraz jego wypłata następuje na podstawie złożonego wniosku

– prawo do świadczenia przyznawane jest na okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku.

Ważne: obecny okres zasiłkowy  trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

– Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać w każdym momencie trwania okresu zasiłkowego.

– Prawo ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi i skompletowanymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

Wymagane dokumenty:

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko:

– dowód osobisty do wglądu

Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

– dowód osobisty do wglądu

– dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (kopia wyroku rozwodu, wyroku separacji, aktu zgonu małżonka) lub oświadczenie o pozostawaniu w konkubinacie z ojcem dziecka i wspólnym wychowywaniu dziecka

– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– kopie wszystkich posiadanych PIT-ów – jeśli ma to wpływ na dokładne określenie wysokości dochodu rodziny    (np. PIT-8, PIT-11, PIT-40, inne za rok 2016) – (wszystkie osoby, które osiągnęły dochód)

– zaświadczenia komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2016

– zaświadczenie o wysokości stypendium (uczeń, student) otrzymanego w roku kalendarzowym 2016

– zaświadczenie z gminy lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego w roku 2016 gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach ogólnej powierzchni oraz hektarach przeliczeniowych

– kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));

– kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

– Wyjaśnić przebieg zatrudnienia, lub jego brak w okresie od 01.10.2017 r. do dnia złożenia wniosku

– świadectwo pracy (kopia i oryginał do wglądu) lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (tj. od kiedy do kiedy) – w przypadku umowy zlecenie/ o dzieło

– decyzja ZUS, KRUS o przyznaniu/ pobieraniu renty lub emerytury / innego rodzaju świadczenia – (kopia i oryg. do wglądu)

– zaświadczenie ZUS o okresie i wysokości (netto) pobieranych zasiłków.

– Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku, w roku kalendarzowym poprzedzający okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego,

– Zaświadczenie potwierdzającego wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym, z którego ustala się prawo do świadczeń

– Dokument informujący o wysokości dochodu uzyskanego oraz liczbie miesięcy, w których w/w dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym, z którego jest ustalane prawo do świadczeń

– inne niewymienione wyżej dokumenty uznane za niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

   OD 1 LIPCA 2019 r.

 Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego – 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

– matce albo ojcu dziecka,

– opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

– opiekunowi prawnemu dziecka

-dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

UWAGA!

W trakcie pobierania świadczenia należy zgłaszać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych zmianę sytuacji  rodziny mogącą mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego (np. zmiana miejsca zamieszkania rodziny bądź dziecka , zmiany stanu cywilnego, wyjazd członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, bądź instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, wydanie przez Sąd orzeczenia o objęciu dziecka opieką naprzemienną ).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze ulega podziałowi jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w  okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  prawo do świadczenia  wychowawczego ustala się:

– na dzieci, które mają przyznane  prawo do świadczenia wychowawczego do 30 września 2019 r., na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

-na dzieci które nie mają ustalonego prawa do świadczenia wychowawczego, na okres od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w  okresie od 1 października 2019 r.  prawo do świadczenia  wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku do 31 maja 2021r.

 

Począwszy od 1 czerwca 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka , świadczenie wychowawcze wypłaca się z wyrównaniem od daty urodzenia dziecka.

W przypadku złożenia przez drugiego z rodzica wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od daty śmierci osoby pobierającej świadczenie wychowawcze na dziecko/dzieci,  wypłaca się świadczenie wychowawcze z wyrównaniem.

 

Przyznanie przez organ właściwy lub wojewodę świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.  Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy lub wojewoda, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem lub wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego, organ właściwy oraz wojewoda mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Organ właściwy oraz wojewoda w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymywania świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 1 ust. 3, może wezwać osobę ubiegającą się lub otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego udzielenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego

 

Wymagane dokumenty:

– dowód osobisty – do wglądu

– odpis orzeczenia Sądu w sprawie objęcia dziecka opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

– kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, ze. zm.3));

– kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

– inne niewymienione wyżej dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np.: -dokument potwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne (np. kopia wyroku rozwodu, wyroku o separacji, aktu zgonu małżonka), orzeczenie Sądu w sprawie ustalenia miejsca zamieszkania dzieci – jeżeli takie rozstrzygnięcie zostało wydane,

 

 

Do wszystkich kopii dokumentów należy przedłożyć oryginał do wglądu

Wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

Każdy składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.