Skip to content

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

W 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przystąpił do realizacji projektu „Aktywność daje możliwość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. Okres realizacji projektu to
3 lata – od 01.06.2016 r. do 31.05.2019 r. Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały
Nr 921/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23.06.2016 r. oraz wniosku
o dofinansowanie Projektu, nr projektu RPMP.09.01.01-12-0032/16.

Projekt obejmuje następujące typy działań:

– aktywną integrację, w ramach której, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb, możliwości oraz ścieżek reintegracji uczestników Projektu, zorganizowane zostaną różnorodne formy aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej,

– utworzenie Klubu Integracji Społecznej, dzięki któremu możliwa będzie aktywizacja zawodowa osób uczestniczących w „KIS”.

Grupę docelowa projektu stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe
na terenie gminy Krzeszowice.

Całkowita wartość projektu ,,Aktywność daje możliwość” wynosi – 899 346,16 zł – dofinansowanie – 764 444,23 zł, wkład własny – 134 901,93 zł. W roku 2017 wydatkowano 353.482,81 w tym ze środków UE 307.882,81 a ze środków Gminy 45.600,-

 

Celem projektu jest aktywizacji społeczna i zawodowa 60 podopiecznych tut. Ośrodka.

W 2017 r. w projekcie uczestniczyło 34 osób. Każdy z uczestników uczestniczył w spotkaniu z psychologiem i doradcą zawodowym.  Po przeprowadzeniu indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników projektu ustalono dla każdego podopiecznego wsparcie m.in.: szkolenia mające na celu wzrost aktywności społecznej, kompetencji życiowych, rodzicielskich, trening pracy. Ponadto z 19 uczestników projektu skierowano do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej, który został otwarty w miesiącu październiku 2016 r. W ramach projektu. Uczestnicy KIS otrzymali wsparcie specjalisty reintegracji zawodowej oraz wzięli udział
w warsztatach grupowych mających na celu wzrost aktywności zawodowej.

Klub Integracji Społecznej działał w ramach wewnętrznej struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. Klub realizuje zadania wynikające z przepisów:

– ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U z 2016 poz. 1828),

– ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2017r. poz. 1769
   z późn.zm),

– ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   (tj. Dz.U z 2017r. poz. 1065 z późn.zm.),

– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   (tj. Dz.U z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.).