Skip to content
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza nr 121/2018 z dnia 11 kwietnia 2018r. został powołany nowy skład Zespołu:

1.Dorota Ropka – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzeszowicach,

2. Estera Lasoń-Konieczna- starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

3. Małgorzata Römhild-Bąk – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

4. Dominik Bałuszek- przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzeszowicach, dzielnicowy w Komisariacie Policji w Krzeszowicach.

5. Mirosław Gurtkiewicz – kierownik rewiru dzielnicowych w Komisariacie Policji w Krzeszowicach.

6. Patrycja Kamienik – pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie.

7. Mariola Grabowska- kurator zawodowy, I Zespół kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy.

8. Małgorzata Lubańska- kurator zawodowy, II Zespół kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy.

9. Janusz Mitka- Komendant Straży Miejskiej w Krzeszowicach.

10. Adriana Jaromin- pedagog w Szkole Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach

11. Grażyna Górecka – pielęgniarka w Krzeszowickim Centrum Zdrowia

12. Maria Żbik – psycholog w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krzeszowicach.

13. Paweł Jakub Nowak- pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Krzeszowicach.

14.Dorota Giszczyńska – Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń”.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

– podejmowaniu działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

–  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Istotne jest, iż członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole.