Skip to content

ASYSTENT RODZINY

 

ASYSTENT RODZINY – nowa forma pracy, nowe wyzwanie

Zawód asystent rodziny – dla wielu osób wciąż brzmi tajemniczo, nie jest znany w społecznościach lokalnych, wymieniany w mediach sporadycznie, większość osób nie umie powiedzieć czym zajmuje się taka osoba. Nie ma jednak w tym  nic dziwnego, jest to zawód bardzo młody, w Polsce pierwsi asystenci pojawili się od 2006 r., było ich niewielu. Od 2012 r. Samorządy (po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny) zaczęły szerzej zatrudniać asystentów, natomiast od 1 stycznia 2015 r. jest to ustawowy obowiązek dla każdej gminy w Polsce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w ramach realizacji tego zadania zatrudniał trzech asystentów rodziny, w systemie zadaniowego czasu pracy, w łącznym wymiarze 3 etatów – stan na 31.12.2017r.

W 2017 roku wsparciem asystentów zostało objętych ogółem 35 rodzin (w tym 54 dzieci) przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
W ubiegłym roku Asystenci rozpoczęli pracę z piętnastoma rodzinami, natomiast z pozostałymi 20 rodzinami praca była kontynuowana od lat poprzednich (w tym dwie rodziny nadal są zobowiązane do współpracy na podstawie Postanowienia Sądu zgodnie z art. 109 § 2 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Asystentura rodziny pełni ważną rolę w systemie wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent rodziny zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną.

Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego. Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowanych przez niego działań pomocowych ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Rola asystenta rodziny ma istotne znaczenie już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta polegają na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do pokonania przez tę rodzinę. Wiele rodzin korzystających z usług asystenta uważa, że asystent ma wykonywać polecenia rodziców i często stoi na stanowisku, że zgoda na asystenta to ma być podporządkowanie go sobie.  Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.